Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Accelerator Digital  ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698

DATA 03.01.2023

Achizitorul: Asociatia Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28

CIF RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului Servicii marketing pentru derularea activității de informare și conștientizare / 142698 Accelerator Digital – Lot 1 Campanie de promovare pe canalul de social Media Facebook având specificațiile de mai jos:

  1. Număr de postări 40
  2. Durata medie / promovare 3 zile
  3. Buget mediu / promovare 300 Ron
  4. Reach minim estimat / promovare 6.800
  5. Durata derulării campanii Ianuarie – Noiembrie 2023

Procedura de achiziţie: achiziţie directă 

Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract/comandă

Limba de redactare a ofertei: limba română si/sau engleză (în cazul furnizorilor internaționali)

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, cu respectarea specificațiilor minime

Plata : se va efectua prin plată bancară la termenele și în condițiile agreate în contract.

Termen limită de depunere a ofertei: 5 ianuarie 2023 ora 12.00

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro sau la adresa biroului operațional al Asociației Cluj IT Str. Calea Dorobantilor nr. 57A, etaj 1, Cluj-Napoca, Romania.

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa contact@clujit.ro sau la adresa biroului operațional al Asociației Cluj IT Str. Calea Dorobantilor nr. 57A, etaj 1, Cluj-Napoca, Romania